top of page
Eftermiddagsljus

Öppenvård barnfamiljer

Vi  erbjuder både individuella behandlingsinsatser och familjebehandling. Vi utgår från metoder baserade på evidens och forskning. Vi kan också skräddarsy insatser utifrån specifika behov. Nedan följer några exempel på vad vi kan erbjuda.

Samtal, råd och stöd

Att få möjlighet att bolla de svåra stunderna i föräldraskapet med någon med erfarenhet som förstår och kan hjälpa vidare är viktigt. Idag mår många unga psykiskt dåligt och självskadebeteenden är vanligt förekommande. Föräldrastärkande samtal kan handla om hur man kan sätta gränser utan att kränka, hur man skapar relation för att nå fram, hur man kan hantera sig själv för att bibehålla lugnet i svåra situationer och så vidare.

 

Andra gånger kan det handla om att hjälpa föräldern få till bra lekstunder med barnen, strukturera upp vardagen och få till bra rutiner för en fungerande vardag. Vi skräddarsyr insatsen utifrån ert uppdrag.


ICDP – vägledningsgrupp för föräldrar

Vägledningsgrupp för föräldrar. Kan även ges individuellt till en familj under 5-6
träffar. Kombineras då förslagsvis med några uppföljande samtal. Se även under flik
föreläsning/utbildning.


BiFF – Barn i föräldrars fokus

Är en möjlighet för separerade föräldrar att få hjälp att komma vidare med barnet i
fokus och hitta ett fungerande sätt att kommunicera med varandra. BiFF kan ges individuellt
under 3-4 träffar förslagsvis med föräldrarna var för sig. Se vidare under flik
föreläsning/utbildning.


Konkreta verktyg vid NPF

Att ha barn med neuropsykiatrisk diagnos innebär särskilda utmaningar i vardagen för både föräldrarna och barnen. Här jobbar vi med hela familjen i deras hemmiljö för att hitta fungerande strukturer i vardagen, förbättra relationer och träna på att mötas samt hitta en fungerande kommunikation med barnen. Ca 8 - 10 samtal i hemmiljö.

bottom of page