top of page
Bräckliga Pampas

iRisk - Risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn.

iRiSk är ett metodstöd för att bedöma risker för barn när en omsorgsperson utövar våld i familjen.  iRiSk bygger på forskning om barn som utsatts för våld/bevittnat våld och materialet utgår från barnkonventionen, om barns rätt till skydd, stöd och delaktighet.

 

Metodstödet kan användas i utredningar kring våld i hemmet, som skett antingen mot barnet själv eller mot en omsorgsperson Intervjun med den våldsutövande föräldern kan användas även då föräldern nekar till att ha utövat våld, eller om det är oklart vilken förälder som är huvudkälla till våldet i familjen.

 

Materialet innefattar strukturerade intervjuer med både inblandade barn och vuxna och lyfter barnets situation samt mynnar ut i en bedömning kring olika typ och grad av risker på kort och lång sikt för barnet och risk för fortsatt utsatthet samt behov av stöd och behandlingsinsatser.

bottom of page